skip to Main Content
sportvereniging PH   PH Almelo Webshop
1 NOVEMBER – ALV

1 NOVEMBER – ALV

Na een afwezigheid van 1 jaar, i.v.m. de Corona perikelen, staat de ALV weer op de agenda. Maandag 1 november is ieder PH-lid of ouder van een minderjarig PH-lid vanaf 20 uur welkom om samen met het bestuur terug te kijken op de afgelopen 2 jaren en vooruit te blikken naar de komende jaren.  Onderstaand de agenda voor deze interessante avond.

——————————————————————

 

Aan de leden van de Sportvereniging PH

Oktober 2021

Het bestuur van de Sportvereniging PH nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 1 november 2021, aanvang 20:00 uur in het clubhuis PH.

Agenda

 1. Opening
 2. Rooster van aftreden *2)
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Vaststellen notulen 21-10-2019
 5. Huldiging jubilarissen *3)
 6. Financieel jaarverslag seizoen 2019-2021 *1)
 7. Begroting seizoen 2021-2022
 8. Aanpassing contributie per 1 januari 2022

P A U Z E

 1. Bestuurszaken
 2. Thema: Jeugdvoetbal
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

 

De financiële stukken en de concept notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 oktober 2019 *1) zullen op donderdag 28 oktober 2021 van 19:30 tot 20:30 uur ter inzage liggen in de bestuurskamer van PH. Tevens zal een delegatie van het bestuur aanwezig om eventueel toelichting te geven.

*1) I.v.m. de Covid-19 pandemie is er in 2020 geen A.L.V. gehouden.

*2) Rooster van Aftreden

Algemeen Bestuur PH Almelo

Zoals iedereen binnen elke vereniging zijn ook de functionarissen binnen het Algemeen Bestuur ‘passanten’. Het zijn, net als zo velen, vrijwilligers die voor een bepaalde periode belangeloos hun bijdrage leveren aan een actief verenigingsklimaat.

Onze vereniging heeft in haar statuten opgenomen dat elke benoeming in het bestuur in principe voor de termijn van drie jaren *) geldt en dat bestuursleden  herkiesbaar zijn.

Onderstaand treft u het Rooster van Aftreden van het huidige Algemeen Bestuur van PH Almelo aan.

* I.v.m. de Covid-19 Pandemie is er in 2020 geen A.L.V. gehouden. De termijn van 3 jaar is derhalve met 1 jaar verlengd.

 • Voor de functie van Secretaris is de heer Fried Lubbers aftredend en niet herkiesbaar.
 • Voor de functie van Penningmeester is de heer Johan Rikhof aftredend en niet herkiesbaar.
 • Voor de functie van Penningmeester is de heer Leo ten Tije aftredend en herkiesbaar.
 • Voor de functie van Bestuurslid Voetbal zijn de heren Roy Knobben en Peter Woldendorp aftredend en herkiesbaar.
 • Voor de vrijgekomen functie van Secretaris is de heer Leon Woertman bereid gevonden deze functie in te vullen.

Het Algemeen Bestuur verzoekt de Algemene Leden Vergadering in te stemmen met de herbenoeming van de heren Leo ten Tije, Roy Knobben en Peter Woldendorp en de benoeming van de heer Leon Woertman.

Onderstaande treft u de relevante paragrafen aan uit onze Statuten aangaande bestuursbenoemingen.

Afschrift uit statuten PH Almelo (DtB/aw/2003.520733.01)

Art. 9.2

Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het Algemeen Bestuur of door tenminste drie leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.

Art. 9.3

Ieder bestuurslid wordt benoemd voor de periode van drie jaar. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

*3) JUBILARISSEN

25 jaar

 • Maurice Beunk
 • Bart Brama
 • Ruud Gasthuis
 • Armando Hanekamp
 • Danny Hasselt
 • Patrick Hofland
 • Jacco Holter
 • Ruud Lubbers
 • Tom Marsman
 • Patrick Mulder
 • Clemens Rode
 • Fons Bruns
 • Cornelis van ’t Hoog
 • Ruud Hulshof
 • Jeroen Looms
 • Bjorn Wanschers
 • Peter Woldendorp
 • Remco Zwijnenberg
 • Marc Tyburski

40 jaar

 • Rob Groeneveld
 • Herman te Lintelo
 • Michael Kogelman
 • Jan Modderman
 • Charles Rikhof
 • Hennie Trienen
 • Loek del Sasso
 • Eric Diepeveen
 • Nazif Gonuldas

50 jaar

 • Paul Erkelens
 • Eric Grobben
 • Niek Haghuis
 • Frank Hesselink
 • Gerard Kers
 • Ben Lubbers
 • Rene Vogelzang
 • Jan van der Werf

60 jaar

 • Hein Leus
 • Wim Pots
 • Ben Brouwer
 • Gerhard Grothues
 • Stef Laarman
 • Egon van Os
 • Theo Pikkemaat
 • Theo Slag

 

Back To Top