skip to Main Content
sportvereniging PH   PH Almelo Webshop
Algemene Ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

Aan de leden van de Sportvereniging PH

Datum: 5 oktober 2019

Het bestuur van de Sportvereniging PH nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 21 oktober 2019, aanvang 20:00 uur in het clubhuis PH.

Agenda

 1. Opening
 2. Rooster van aftreden *1)
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Vaststellen notulen 8-10-2018
 5. Huldiging jubilarissen
 6. Financieel jaarverslag seizoen 2018-2019
 7. Begroting seizoen 2019-2020
 8. Aanpassing contributie per 1 januari 2020

P A U Z E

 1. Bestuurszaken
 2. Thema: Kleedruimtes
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

De financiële stukken en de concept notulen van de Algemene Ledenvergadering van 8 oktober 2018 zullen op donderdag 17 oktober 2019 van 19:30 tot 20:30 uur ter inzage liggen in de bestuurskamer van PH. Tevens zal een delegatie van het bestuur aanwezig om eventueel toelichting te geven.

*1) Rooster van Aftreden

Algemeen Bestuur PH Almelo

Zoals iedereen binnen elke vereniging zijn ook de functionarissen binnen het Algemeen Bestuur ‘passanten’. Het zijn, net als zo velen, vrijwilligers die voor een bepaalde periode belangeloos hun bijdrage leveren aan een actief verenigingsklimaat.

Onze vereniging heeft in haar statuten opgenomen dat elke benoeming in het bestuur in principe voor de termijn van drie jaren geldt en dat bestuursleden  herkiesbaar zijn.  

Onderstaand treft u het Rooster van Aftreden van het huidige Algemeen Bestuur van PH Almelo aan.

Voor de vacante functie  van Voorzitter is na een jarenlange zoektocht de heer Jeroen Looms bereid gevonden deze functie in te vullen.

Voor de functie  van Bestuurslid Accommodatie zijn de heren Ben Lubbers  en Fons Bruns aftredend en herkiesbaar.

Het Algemeen Bestuur verzoekt de Algemene Leden Vergadering in te stemmen met de benoeming van de heer Jeroen Looms en de herbenoeming van de heren Ben Lubbers en Fons Bruns .

Onderstaande treft u de relevante paragrafen aan uit onze Statuten aangaande bestuursbenoemingen.

Afschrift uit statuten PH Almelo (DtB/aw/2003.520733.01)

Art. 9.2

Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het Algemeen Bestuur of door tenminste drie leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.

Art. 9.3

Ieder bestuurslid wordt benoemd voor de periode van drie jaar. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Back To Top